سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

Enter Title  

 

راهنمای عملیات املاک

 

 روش رسیدگی به اعتراض آگهی ها موضوع ماده ۱۶ قاون ثبت

روش انتشار آگهی نوبتی

 قبول درخواست ثبت

روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن

روش انتشار اگهی تحدید عمومی

روش تحدید عمومی

روش تعویض اسناد مالکیت غیر قابل استفاده

روش تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفتار املاک

 روش وصول وضبط خلاصه معاملات وفسخ نامه های املاک جاری

 روش ضمیمه نمودن دفترچه انتقالات(سندمتمم)

روش تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه 

 روش ثبت خلاصه معا ملات وفسخ نامه های املاک ثبت شده دردفتر املاک

روش بازداشت سرقفلی ومنافع ملک

 روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار

 روش بازداشت املاک جاری (ثبت نشده) از مراجع صلا حیت دار

روش صدور سند مالکیت المثنی

 روش صدور سند مالکیت بنام وارث

روش ثبت وصدور اسناد مالکیت ثبت شده (ماده ۲۲ قانون ثبت)

روش ابطال سند مالکیت المثنی

 روش افراز املاک

روش تهیه پاسخ استعلام املاک جاری

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید

روش اجرای مادۀ ۱۴۹ الحاقی قانون نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

روش اقدام نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست

 روش رفع بازداشت املاک بازداشت شده

روش اقدام نسبت به تزاحم وتعارض در تصرف از جهت پذیرش تقاضای ثبت

 روش صدوراسناد مالکیت اعیانی(موضوع مادۀ۱۰۴ مکررآئیننامه قانون ثبت)

 روش تفکیک املاک

روش تهیه پرونده ثبتی المثنی برای املاکی که نسبت به آنها سندمالکیت صادرشده است

روش اجرای مادۀ ۴۵ آئیننامه قانون ثبت

 روش رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شود و نحوه ابطال آن

روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی

 روش تشکیل پرونده ثبتی المثنی 

 روش اصلاح حد به کوچه 


.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است