سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

روش ثبت نام در دفتر ثبت تجاری (اشخاص حقیقی یا حقوقی)  


۱ـ قبول تقاضای متقاضی.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور وارجاع آن به قسمت ثبت شرکتها.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها.
۴ـ هدایت متقاضی به حسابداری جهت خرید اوراق بهادار لازم.
۵ـ تودیع بهای اوراق لازم وسیله متقاضی و تحویل اوراق مربوطه به متقاضی وسیله حسابداری.
۶ـ ارائه سه نسخه اظهار نامه ثبت نام در دفتر بازرگانی تکمیل شده توسط متقاضی با ذکر شماره پلمپ دفاتر تجاری مربوط در همان سال به قسمت ثبت شرکتها.
۷ـ بررسی و ثبت خلاصه مندرجات اظهار نامه در دفتر ثبت تجاری ثبت محل وسیله متصدی مربوطه.
۸ـ ذکر شماره ثبت بطور مسلسل در اظهار نامه تسلیم شده واخذ امضاء از متقاضی.
۹ـ بررسی وامضاء اظهار نامه های تکمیل شده توسط مسئول اداره.
۱۰ـ تسلیم دو نسخه اظهار نامه در سوابق.
۱۱ـ ضبط نسخه سوم اظهار نامه در سوابق.
تذکرـ ثبت نام در دفتر ثبت تجاری در مناطقی که وزارت دادگستری طبق ماده۱۶ مقرر داشته معمول می گردد.

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است