سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

روش پلمپ دفتر تجاری  


۱ـ تسلیم فرم تکمیل شده اظهار نامه پلمپ توسط متقاضی به اداره ثبت محل همراه با دفاتر سفید قانونی که وسیله متقاضی قیطان کشی و شماره گذاری صفحات آن انجام شده باشد.
۲ـ دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها توسط مسئول اداره.
۳ـ ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت اقدام بعدی.
۴ـ ارسال سابقه به حسابداری جهت اخذ حقوق دولتی متعلقه و صندوق«ب».
۵ـ پرداخت هزینه قانونی متعلقه وصندوق «ب» وسیله ذینفع.
۶ـ برگشت سابقه به ثبت شرکتها امضاء وممهور نمودن صفحات اول وآخر دفاتر به مهر مخصوص و ذکر تعداد صفحات در آن و قید صاحب دفتر (حقیقی یا حقوقی) و پلمپ دفاتر آن به ذینفع توسط مسئول مربوطه.
۷ـ صدور آگهی پلمپ دفاتر تجاری حسب درخواست متقاضی .
۸ـ ضبط اظهار نامه پلمپ و سوابق مربوطه.

 

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است