سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

روش صدور سند مالکیت بنام وارث  


1- قبول تقاضای متقاضی به ضمیمه مدارک قانونی از قبیل گواهی حصر وارثت و فرم ۱۹ مالیاتی و سند مالکیت مورث.
۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول ادراه و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام و اعلام وقت مراجعه بعدی متقاضی .
۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور .
۴- ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا وسیله بایگانی و ارسال آن به دفتر املاک .
۵- بررسی و کنترل مدارک ابزاری و تعیین سهم الارث ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا توافقنامه رسمی ورثه مستند به گواهی حصروراثت توسط مسئول دفتر املاک وتهیه پیش نویس سند مالکیت جدید بنام ورثه وسیله متصدی دفتر املاک و ثبت آنها در دفتر املاک .
۶-گواهی دفتر املاک بازداشتی.
۷- امضاء پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده ودستور ابطال سند مالکیت اولیه وسیله مسئول مربوطه .
۸- تحریر اسناد مالکیت وارث و ابطال سند مالکیت اولیه .
۹- مراجعه متقاضی و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه های سند مالکیت .
۱۰-پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت وسیله متقاضی .
۱۱-ارسال پرونده نزد مسئول مربوطه جهت امضاء ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده .
۱۲- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت اسناد در دفتر تسلیم سند و پلمپ و تحویل آن به متقاضی و ثبت پرونده .
۱۳- ضبط پرونده در ردیف مربوطه وسیله بایگانی .
تذکر : اگر متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده فوق عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می شود تا کسی که سند مالکیت را نزد خود دارد به اداره ثبت ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصر وراثت یا حسب توافق مستند به حصر وراثت صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود.
تذکر: در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .
روش تعیین تکلیف سهم الارث زوجه :
۱- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و توافق مستند به حصروراثت آنها صادرمی شود .
۲- در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد .
یادآوری :
۱- چنانچه متقاضی اعلام کند که سند مالکیت مورث در نزد شخص معینی است به شخص اعلام شده اخطار می شود که ظرف ده روز از رؤیت اخطار سند را به اداره ثبت ارائه نماید در صورت ارائه طبق روش ذکر شده عمل می شود . در غیر این صورت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود تا شخصی که سند مالکیت را نزد خود دارد به ادراه ثب ارائه نماید و در صورت عدم ارائه سند ، سند جدید بنام ورثه بر طبق گواهی حصروراثت با حسب توافق نامه رسمی مستند به حصروراثت صادر و مراتب فوق ابطال سند مالکیت اولیه به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه می شود .
۲- در صورتیکه وارث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نماید سند مالکیت بدون استثنا سهم الارث زوجه بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصروراثت و یا توافقنامه رسمی مستند به حصروراثت برای آنها صادر می شود و در غیر اینصورت نسبت به سهم الارث زوجه سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد .
۳- در صورتیکه تاریخ فوت مورث قبل از سال ۱۳۴۶ باشد نیازی به مطالبه فرم ۱۹ مالیاتی نیست .

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است