سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند ماکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و احکام دادگاهها و اسناد  


۱ـ وصول نامه از مرجع مربوطه به ضمیمه مدارک قطعی قابل قبول.
۲ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.
۳ـ ضمیمه نمودن پرونده به تقاضا و ارسال آن به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.
۴ـ قید مراتب ابطال در پیش نویس سند مالکیت اولیه و ثبت دفتر املاک و تهیه پیش نویس سند مالکیت جدید وسیله متصدی دفتر املاک.
۵ـ امضاء مراتب قید شده و نیز پیش نویس سند مالکیت توسط مسئول اداره.
۶ـ گواهی دفتر بازداشتی.
۷ـ تهیه بخشنامه لازم مبنی بر اعلام ابطال سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه توسط دفتر املاک.
۸ـ امضاء بخشنامه فوق وسیله مسئول مربوطه.
۹ـ صدور بخشنامه از دفتر اندیکاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی.
۱۰ـ ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت و پرداخت بهاء آن توسط متقاضی.
۱۱ـ ارسال پرونده به دفتر املاک جهت تحریر سند مالکیت.
۱۲ـ تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.
۱۳ـ امضاء ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط مسئول مربوطه.
۱۴ـ ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم اسناد و پلمپ و تحویل آن به ذینفع در قبال اخذ رسید.
۱۵ـ ضبط پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی.
تذکر: در صورتیکه صدور سند مالکیت مستند به سند انتقال إجرائی باشد علاوه بر تقاضای ذینفع ارائه صورت جلسه تحویل ملک یا قرار به تحویل ضروری است.

 

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است