سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه 

مدیران  


رديف

اداره کل / واحدهاي ثبتي

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن + کدشهر

1

اداره کل

شهریار کناریوند

مديرکل

3696404-028

2

اداره کل

کشاورز

معاون

33696406-028

3

اداره کل

شهسواری

معاون

3696405-028

4

اداره کل

مهندس بیکانی

مسئول کاداستر

3697276-028

5

اداره کل

مهندس هدایت فر

مسئول فناوری اطلاعات

33697275-028

6

اداره کل

علی رضایی

مسئول امور مالی

33696415-028

7

اداره کل

قوامی

مسئول امور اداری

33696409-028

8

اداره کل

احمد قاسمی

بازرس

33697279-028

9

اداره کل

اکبر محبی

مسئول روابط عمومی

33697280-028

10

واحد شهرستان قزوين

حسن غلامحسيني

رئيس

3348026-028

11

واحد شهرستان قزوين

بهروز  قوچی

معاون

3355015-028

12

واحد شهرستان قزوین

فرح معینی

معاون

3354151 – 028

13

واحد تاکستان

مسعود رحماني

رئيس

3-5227002-028

14

واحد ضياءاباد

مهدی حسینی

رئيس

5622890-028

15

واحد خرمدشت

ابوالقاسم طاهرخانی

رئيس

5753332 – 028

16

واحد آوج

صمد قدیم آبادی

رئيس

4622992 - 028

17

واحد آبيک

علی شهسواری

رئیس

2891833-028

18

واحد الموت شرقی

ولی خواجوی کلانی

رئیس

3622388-028

19

واحد الموت غربی

شریف مراقی

رئیس

3222706-028

20

واحد بوئين زهرا

مصیب محمدی

رئیس

4222001-028

21

واحد دانسفهان

بختیاری

4535399-028

22

واحد البرز

شعبان عسگری

رئیس

2243323-028

23

واحد شال

داوود طاهرخانی

رئیس

4414989 – 028

24

واحد اسفرورین

آقای اصغری

4472141- 028


.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است